Smokey Mirror

Smokey Mirror

Mixed media art portrait
Mixed media art portrait staged